viernes, 25 de septiembre de 2009

dende o Grove 13 inchesUn siseo ascende desde as profundidades do valeiro ,
sombras renacen das cinzas da lembranza, onde a esencia dos soños pérdese no sen fin.
Latexos pausados dun corazón de pedra , esquecido entre bagoa do tempo ,no cal os sentimentos dormen eternamente.
Xunguidos entre dous mundos, afastados por 13 polgadas

Un susurro asciende desde las profundidades del vacio ,
sombras renacen de las cenizas del recuerdo, donde la esencia de los sueños se pierde en el infinito.
Latidos pausados de un corazón de piedra , olvidado entre lagrimas del tiempo ,en el cual los sentimientos duermen eternamente.
Unidos entre dos mundos, separados por 13 pulgadas

A whisper ascends from the depths of the emptiness, shades appear again of ashes of the memory, where the essence of the dreams is lost in the infinite. Slow beats of a stone heart, forgotten between tears of the time, in which the feelings sleep eternally.
United between two worlds, separated by 13 inches

NORMA EDITORIAL
Col. Eclipse nº 13
Rustica con sobrecubierta
17 x 26 cm
48 págs. Color
39 imagenes ineditas

Na Galiza é ben sabido que temos bos artesáns, ferreiros, palilleiras, carpinteiros de ribeira, canteiros...Ilustradores, neste derradeiro da miña lista podemos poñer a Nekro, grande artista e amigo que tivo o seu berce no Grove e que moitos comparan xa con HR Giger. E non me estraña nada, o seu mundo escuro e en certo modo persoal poderíase definir coma un realismo sinistro que deixa zoar a imaxinación nos nosos miolos.
O feito de que Norma veña de publicarlle un libro na súa colección Eclipse non nos colle por sorpresa a os que o coñecemos, xa non por que nos fose poñendo o día de cada pegada que deixaba para tal fin...se non por que sempre traïamos nas nosas retinas súa enorme calidade, froito da cal é este seu libro "13 INCHES"

En Galicia es bien sabido que tenemos buenos artesanos, herreros, palilleras, carpinteros de ribera, canteros...Ilustradores, en este último de mi lista podemos poner a Nekro, grande artista y amigo nacido en el Grove y que muchos comparan ya con HR Giger. Y no me extraña nada, su mundo oscuro y en cierto modo personal se podría definir como un realismo siniestro que deja soplar la imaginación en nuestros sesos.
El hecho de que Norma acabe de publicarle un libro en su colección Eclipse no nos coge como por sorpresa a los que lo conocemos, ya no por que nos fuera poniendo al día de cada paso que daba para tal fin...si no por que siempre llevamos en nuestras retinas su enorme calidad, fruto de la cuál es este su libro "13 HINCHES"

In Galicia well it is known that we have good craftsmen, blacksmiths, palilleras, carpenters of shore, stonecutters… Illustrators, in this last one of my list we can put to Nekro, great artist and friend been born in the Grove and that many compare already with HR Giger. And nothing is strange to me, its dark world and in certain personal way it would be possible to be defined as a sinister realism that lets blow the imagination in our brains. The fact that Norm finishes publishing a book to him in its collection Eclipse not it takes us like by surprise we know which it, no longer so that went to us bringing up to date of each step that it took for such aim… if not so that always we took in our retinas its enormous quality, fruit of which is this its book " 13 HINCHES"

No hay comentarios: